إِنِّـی ذَاهِــــبٌ إِلَـــىٰ رَبِّـی سَـیَـهْـدِیـنِ ...

۱۱ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

119. من شارلی نیستممن شارلی نیستم . 

ﻧﻪ، ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ... ﻣﻦ ﻏﺰﻩﺍﻡ، ﻣﻦ ﺯﺧﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮﻣﻪﺍﻡ،من کودک حلبچه ای که با بمب شیمایی ومیراژ شما کشته شد، ﺯﻣﯿﻦﺳﻮﺧﺘﻪﯼ ﺯﯾﺮ ﭼﮑﻤﻪﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽﻫﺎﯼ ﻣﺼﺮﻡ، ﻣﻦﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﺮﺍﻗﯽﺍﻡ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥﻣﺘﻤﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﻭﺯ، ﺍﻭ ﻭ ﻫﻤﻪﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ ﺭﺍﺁﺗﺶ ﺯﺩﻧﺪ ... ﻣﻦ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻔﻪ ﺷﺪﻩﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼﺍﻡ ﮐﻪﺗﻮﺳﻂ ﻭﺣﺸﯽﻫﺎﯼ ﻧﺼﺮﺍﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﻦ ﺳﻮﺭﯾﻪﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩﺍﻡ ... ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ... ﻣﻦ ﺁﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﻫﯿﭻ ﺷﻤﻌﯽ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﻫﯿﭻﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﻤﯽﺍﻧﺪﺍﺯﺩ، ﻫﯿﭻ ﺍﺷﮑﯽ ﻭﻟﻮ ﺭﯾﺎﮐﺎﺭﺍﻧﻪﺭﺍ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪﯼ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽﻟﻐﺰﺍﻧﺪ ... ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ... ﻣﻦ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﻋﺮﺍﻗﯽﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺳﻮﺀ ﺗﻐﺬﯾﻪﺍﻡ ... ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯﺟﻨﮓ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻭ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻏﺬﺍ ﻭﺩﺍﺭﻭ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ... ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ... ﻣﻦ ﮐﺎﺭﯾﮑﺎﺗﻮﺭ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯼ ﺭﺍﻧﮑﺸﯿﺪﻩﺍﻡ ... ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻭ ﺭﯾﺎﮐﺎﺭﺍﻧﻪﯼﺷﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡﻣﻦ ﺷﺎﺭﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ... ﻣﻦ ﺍﺯ ﺷﺎﺭﻟﯽ ﻭ ﻫﻤﻪﯼ ﺁﻥﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻀﺤﮏ ﺍﺷﮏﻫﺎﯼ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﺭﯾﺨﺘﻨﺪﺑﯿﺰﺍﺭﻡ ... ﻣﻦ ﻫﻤﻪﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻤﺪﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﯿﺎﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ... ﻧﻪ، ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺁﯾﺎ ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ .. ﻣﺠﻠﻪ ﺷﺎﺭﻟﯽ ﺍﺑﺪﻭ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﺭﺍﮐﯿﺮﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮﻣﯽﺷﺪ . ﻫﺎﺭﺍﮐﯿﺮﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﮊﻧﺮﺍﻝ ﺩﻭﮔﻞ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺳﺒﻖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ . ﭘﺮﺳﺶ : ﻣﺮﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﻗﯿﻘﺎً ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺁﯾﺎﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ؟
۲۶ دی ۹۳ ، ۰۴:۲۸ ۰ نظر

118. روزهای بی ربط


این روزا درگیر درس و امتحان هستم و گرنه حسابی از خجالت نماینده های مجلس در میومدم... آخه ناسلامتی شما نماینده ی مردم هستین و باید هر چیزی رو بشنوید و اگه جوابی داشتین بدین... 


اگه یه کم توهم توطئه ی قوی تری داشتم میگفتم این نماینده های که به اسم دفاع از انقلاب و رهبری آبرو برای مجلس نذاشتن،  حتما از موسادی جایی پول گرفتن که " بد دفاع کنن "... 


+ وقت راه انداختن لبتاب ندارم،  با موبایل به روز میکنم... چیز جالبیه. + خیلی دوس دارم بدونم بعضی آدما الان کجان و چه حس و حالی دارن... 

۲۳ دی ۹۳ ، ۱۸:۲۶ ۰ نظر

117. تو سرم چی میگذره....


دارم به این فکر می کنم که این همه دانلود که 90 درصدش کپی رایت دارد و حق الناس... 

      چه بلبشویی است. به این فکر می کنم تا زمانی که عزم و تلاشی برای رسیدن به درجه ی  بالای علمی و حل مشکلات نداشته باشم، تا زمانی که بچه درس خون نشم و وقتی برای تلف کردن داشته باشم...تا زمانی که حرف رهبرم برای جهاد علمی آخرین دغدغه من است؛ حرف از انقلابی بودن،  حرف از رهبری زدن،  حرف از خدا و پیامبر زدن جفاست... 


دارم به " اذا فرغت فانصب" فکر می کنم دارم به این ترانه حامد زمانی گوش می کنم :

قهرمانا در دل میدان بمان جولان بده 

رهبرا من مصطفایی دیگرم فرمان بده... 

" عاشق رفتن کی از رفتن پشیمان میشود...؟ 

مردان مرد را آغاز و پایان روشن است.... 


دارم به همه مساله های حل نشده ی زندگی م فکر میکنم... به اینکه تا زمانی که حل نشده ن نه اظهار نظری کنم و نه اقدامی و فقط در باره آنچه به یقین رسیدم حرف بزنم و با همه وجود تلاش کنم... 

و "لا تقف ما لیس لک به علم... "


دارم مثل همیشه به شهید طهرانی مقدم فکر میکنم،  به احمدی روشن... 


دارم به غربت رهبرم فکر میکنم. 

دارم به سهم خودم در این تنهایی فکر میکنم. 

دارم. به "ما اهل کوفه نیستیم" فکر میکنم... 

دارم به خدا فکر میکنم...

به امروز،  به فردا... 

۲۳ دی ۹۳ ، ۰۱:۳۰ ۰ نظر

116
با دلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی...
    یا رب از ابر هدایت برسان بارانی.... ۲۳ دی ۹۳ ، ۰۰:۱۷ ۰ نظر

115. خود دوربینی


گاهی آدم باید خودشو از دور ببینه !

حالا چطوری باید اینکارو انجام داد ؟

نیازی نیست راه درازی بری ، همین که بعضی اخلاق هات رو تو یه آدم ببینی در واقع خودتو از دور دیدی ،یا اون لحظه حس خوبی به او داری یا حالت ازش به هم میخوره . حسی که به اون فرد پیدا میکنی در واقع حسیه که بخودت و روحیات و رفتارت داری ... اما چون تو متن قضیه هستی متوجه نمیشی ، فقط کافیه گاهی خودتو از دور ببینی که به خودت بیای !

هر چی فکر کردم ببینم حال به هم زن ترین آدما کدوم دسته ن ...؟؟؟ اونایی که خدا رو قبول ندارن ، اونایی که فقط به فکر عشق و حالن و سرگرم دنیا ؛ اونایی که دزدی و آدم کشی میکنن ؟؟؟ کدوم دسته ...


آخر سر به این نتیجه رسیدم :  بی اراده ها !


کسایی که همیشه تو فکر و خیال فردا یا حسرت و اندوه دیروزشون هستن ، بی خاصیت هایی که اشتباهات خودشون رو قبول میکنن اما هیچ تلاشی برای بهتر کردن وضع موجود نمیکنن ... آدمایی که وقتی میبینیشون از زمین و زمان سیر میشی ، نه انرژی مثبتی ، نه حس و حالی ؛ هیچ هیچ هیچ .


یا دقت در احوال گروه قبل ، دوست داشتنی ترین آدما هم میشه شناخت ...

آدمای با ارداه ای که از هیچ همه چیز میسازن ، کسایی که به جای کاسه ی چه کنم چه کنم ، همیشه کاری میکنن .

اسم ببرم : شهید طهرانی مقدم ، دکتر حسابی ، شهید چمران ،ادیسون ، انیشتین و ...


به نظرم تحمل آدمای شیطانی با اراده به مراتب راحت تر از آدمای بی دست و پای پاک و ساده باشه !+ اینکه چقدر از فحش های متن به خودم خورد بماند ...


+ مجددا این موضوع برام زنده شد که عذاب های جهنم عین عمل خود آدمه . یعنی برای من یکی همین تحمل اخلاق جهنمی ها بزرگترین عذابه .


+ این لطیفه هم بی ربط به این قضیه نیست :


آدم وقتی میمیره،نمیفهمه که مرده، تحملش فقط برای دیگران سخته ...

این مشابه زمانیه که آدم بیشعوره ! :|۱۸ دی ۹۳ ، ۱۵:۲۵ ۰ نظر

114. دارم به تو فکر میکنم تنها تو!
من :| 

وقتی بعد عمری میام بشینم درس بخونم... 


۱۶ دی ۹۳ ، ۰۰:۱۸ ۰ نظر

113. داخلی جراحی


برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست

گویی همه خوابند ، کسی را به کسی نیست

تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خویش

دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست

من در پی خویشم ، به تو بر می خورم اما

آن سان شده ام گم که به من دسترسی نیست


* هوشنگ ابتهاج

+ یکی از چالش های اساسی حال حاضر زندگیم ، قبول شدن در درس شریف داخلی جراحی 4، با استادی اینچنین سخت گیر که روزی دو سه تا منفی هم بهم میده . برای هر غیبت نمره کم میکنه . کلا به قصد کُشت اومده .

میدونم که قطعا روزی نه چندان دور به دلهره ی این شبام میخندم ، به این که این موضوع رو چالش اون هم از نوع اساسیش میدونستم شدیدا خواهم خندید . اما همیشه قاعده این بوده که با بزرگ ترشدن روح ، مشکلات قبلی حقیر تر و مسایل جدیدی بزرگ تر میشن . آدمایی که سر چیزای کوچیک آرمش خودشونو از دست میدن ، دقیقا روحی به همون اندازه دارن ... من الان یکی از اونام !


+

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد

ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم ...+ در آستانه ی بیست و دومین ، 22  دی زندگی ...


۱۴ دی ۹۳ ، ۲۰:۳۱ ۰ نظر

112. مارپیچ سکوت

«مارپیچ‌سکوت- SILENCE SPIRAL-  بر این نظریه تکیه دارد که افراد جامعه اگر احساس کنند دیدگاه و نظر آنها نسبت به فلان موضوع در «اقلیت» است و اکثریت مردم، دیدگاه و نظری متفاوت با آنان دارند، به طور معمول و براساس یک قاعده تجربه شده - استثناها مورد نظر نیست - علاقه و تمایلی به ابراز نظر و عقیده خود نخواهند داشت و افراد خنثی و بی‌تفاوت نیز ترجیح می‌دهند در همان جهت ابراز عقیده کنند که تصور می‌کنند نظر اکثریت مردم است» کارشناسان عملیات روانی از ترفند مارپیچ سکوت که اصلی‌ترین بخش اجرای آن برعهده رسانه‌هاست برای القاء دیدگاه مورد نظر خود به عنوان «دیدگاه و باور اکثریت مردم»! در جامعه حریف استفاده می‌کنند. با این توضیح که وقتی رواج و فراگیری «فلان دیدگاه» را در جامعه حریف به سود خود ارزیابی می‌کنند، از طریق رسانه‌ها، گروه‌ها، احزاب و شخصیت‌های وابسته یا تحت تاثیر خود همان دیدگاه و نظر را با این هدف‌گذاری که دیدگاه اکثریت مردم است، تبلیغ کرده و ترویج می‌دهند. در این ترفند اگرچه اثرگذاری بر افکار عمومی نیز یکی از اهداف تعریف شده است ولی کاربرد اصلی آن تغییر محاسبات و اخلال در تصمیم‌سازی و سیاست‌پردازی مسئولان کشور حریف است.


* قسمتی از یادداشت شریعتمداری در روزنامه کیهان یکشنبه 14 . دی . 93

۱۴ دی ۹۳ ، ۲۰:۲۴ ۰ نظر

111. زیبا و حماسیتیتراژ تصویری برنامه ی دوست داشتنی ِ ثریا با صدای حامد زمانی :

مشاهده و دانلود
۱۲ دی ۹۳ ، ۱۸:۵۸ ۰ نظر

110. خوبِ من ؛ بدِ آنها

پیرو سردرگمی ام در فعالیت تشکلی :

از اون جاییکه دوست ندارم در هیچ قالب تعریف شده ای قرار بگیرم و مدام خودم رو با متر و معیار هم سازمانی ها ، هم تیمی ها و یا باند خودم بسنجم که آیا این حرف من ، این حرکت من باب میلشون هست یا نه ؟ و یا با این کار مخالف خط گروهم ، حزبم یا جریانم نیستم !!!
دوست ندارم که مثلا اسم بسیجی داشته باشم و هی به این فکر کنم که اگر این حرفو بزنم یا فلان کارو کنم به ضرر بسیج دانشگاه تموم میشه و همه به پای اونا مینویسن ... دوست دارم رها باشم ، و مسول عمل خودم باشم و از آبرو و اعتبار خودم مایه بذارم نه از سازمان یا تشکل یا هر چیز دیگه ای و تنها در این صورته که راحت حرفتو میزنی و هرجا لازم شد وارد عمل میشی ...

حالا دو راه وجود داره :
یا اینکه هیچ وقت کار تشکلی و گروهی نکنم و همیشه تک و تنها کار خودمو بکنم ...

یا اینکه در عین حال که عضو گروهی هستم و از فرصت هم فکری و همراهی اونها بهره میبرم ، خود واقعیم رو هم حفظ کنم و اعتقاداتم ، حرف هام و رفتارهام تحت الشعاع گروه و باندی قرار نگیره ...


+ همیشه یه دعای دوست داشتنی از دکتر شریعتی گوشه ی ذهنم هست :

خدایا! مگذار که آزادی ام اسیر پسند عوام گردد! که دینم در پس وجهه ی دینیم دفن شود،
که عوام زدگی مرا مقلد تقلید کنندگانم سازد،
که آنچه را "حق می دانم" بخاطر اینکه "بد می دانند" کتمان کنم.


۱۲ دی ۹۳ ، ۱۸:۴۶ ۰ نظر