پرستارم

اما‌عاشق فلسفه و تاریخ

روزگاری به دنبال تغییر دنیا بودم

اما

این روزها به دنبال گمشده ی‌ خویشم

گمشده ای که در سنت و معنویت دنبال آن میگردم...


درباره ی خودم چیز زیادی نمیدانم ، نوشته هایم بیشترین اطلاعات را راجع به من دارند ...