مزاج فعلی شما گرم و خشک است.
درجه گرمی : 3 از 4
درجه خشکی : 3 از 4
مزاج شما غلبه بلغم حاد دارد.
مزاج شما غلبه صفراوی حاد دارد.
مزاج شما غلبه سوداوی حاد دارد.

Test Result