ویکی پدیا برای تحقیق و تالیف کتابچه های موضوعی بسیار مناسب و کارآمد است .

هم چنین در ویکی پدیا میتوان به مرور به روش نوشتن مقاله های بی طرف و بدون جانبداری دست یافت.