عمر هر انسانی ، به تعبیر قرآن کریم به اندازه ایست که در آن برای کسی که اهل ذکر است ، تذکر حاصل شود .

در این زمان خاص است - که بر اساس نوع اعمال انسان و نه صرفا یک زمان تصادفی - هنگام مرگ فرا می رسد . 


نُعَمِّرْکُمْ مَا یَتَذَکَّرُ فِیهِ مَنْ تَذَکَّرَ ...

* تاریخ تمدن و ملک مهدوی - محمد مهدی همایون 


the Birth

دانلود