اگر از آغاز تا دبیرستان را فصل اول زندگی ام حساب کنم

دبیرستان فصل دوم

و دانشگاه فصل سوم این زندگی بوده است

.

.

سربازی آغاز فصل چهارم است ...


دانلود