این همه نوشتن بی فایده است! 

وقتی تو نمی خوانی ...