مرخصی تمام شد ، 

امشب دارم به همه ی کسانی که دوستشان داشته ام فکر میکنم ...

به کسانی که با آنها زندگی کرده ام !

و به این فکر میکنم که چقدر باید بیشتر دوستشان می داشتم .

کاش بیشتر دوستت داشتم 

خیلی بیشتر ...
دانلود 


التماس دعا !