17+ گرچه هم مرتبه نیستند ولی هر کدامشان در مقطعی از زندگی دستم را گرفته اند و راه برده اند ...

از شناخت زورکی تا آشنا شدن اتفاقی ، یکی یکی وارد زندگی ام شدند و هر کدام گوشه ای از قلبم را گرفتند.

و همانا استاد خوب از نعمت های بزرگی است که خدا سر راه آدم میگذارد . قدم به قدم ...


گر مرد رهی میان خون باید رفت

                                      وز پای فتاده سرنگون باید رفت

تو پای به راه در نه و هیچ مپرس

                                         خود راه بگویدت که چون باید رفت ...