تمام چیزی که با خودم میبرم به جز لباس، وسایل شخصی و مدارک :

دو جلد کتاب آموزش فلسفه ، یک سیر فلسفه ی غرب و کلیات فلسفه ، منطق ، کلام

فیزیک پیش، ریاضی پیش ، شیمی 2 و هر سه زیست شناسی

خلاصه داخلی جراحی ، مراقبت های ویژه ، تشخیص افتراقی ، دستنامه بالینی ، روانشناسی عمومی و داروهای ژنریک+

سر سپرده ام پیشاپیش

به نیرویی

حاکم بر سرنوشتم

و در پرِ کاهی  هم نمی آویزم

پس مرا چیزی نیست،

تا به حفظ آن بکوشم،

مرا اندیشه ای نیست،

پس می توانم ببینم،

مرا هراس از چیزی نیست،

پس می توانم خود را به یاد اورم،


جدا و در سبکبالی،


پیشی می گیرم از عقاب

تا رسم به رهایی...دانلود