من کوهی از آرزو بودم ؛

از آن کوه، تَلّی از حسرت بر جای مانده ...