خیلی از حرف ها و نظرهایی که میدهیم بیشتر از آنکه مبتنی بر حقیقت باشد ، مبتنی بر این گزاره است که دوست داریم حقیقت اینگونه باشد ...

به عبارت دیگر دوست داریم که حق، همان حرفی باشد که ما میزنیم تا اینکه حرفی که میزنیم ، حق باشد...

این مطلب به این معنا نیست که حق را دوست نداشته باشیم بلکه ترجیح می دهیم راه آسانتر و سریع تر را طی کنیم.

اکثر اوقات هم این دو مطلب را با هم اشتباه میگیریم و تفاوتش را متوجه نمی شویم !