رازی نهفته در پس حرفی نگفته است ؛ مگذار درد دل کنم و دردسر شود !                                               + آهو نگران است ، بزن تیر خطا را ،

                                         صیاد دل از کف شده !  تا کی به کمینی ؟!

                


   + عشق رازی است که تنها به خدا باید گفت 

                        چه سخن ها که خدا با من تنها دارد ...+ محسن چاوشی : میون این همه سرگردونی ؛ دل من گرفته ماه پیشونی !