فکر نمی کردم روزی شرایط خودم هم شبیه فیلم ها بشود ، بعد من کسی باشم که حرفی نمی زند و بی سر و صدا کنار میکشد .+


دیگر سپرده ام به تو خود را که زندگی

هر گونه که تو خواستی ، آنگونه سر شود ...


* نجمه زارع